ทัวร์ลาว

KKT01PT ทัวร์เวียงจันทน์ - เขื่อนน้ำงึม - วังเวียง 3 วัน (QV)
***โปรแกรมทัวร์***
    ผจญภัยสไตล์เบาๆ ผู้ใหญ่ก็ได้ หนุ่มสาว ก็ดี ต้องเที่ยวที่ สปป.ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สัมผัสเมืองวังเวียง กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจังที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ้ำปูคำ(บลูลากูน) ชมถ้ำช้าง ชมถ้ำน้ำ และล่องเรือลำน้ำซอง ชมวิถีชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์สวยงามนักท่องเที่ยวขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเขื่อนน้ำงึม พร้อมกับสัมผัสนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมพระธาตุหลวงชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมพิพิธภณฑ์วัดสีสะเกด เที่ยวสบายๆอาหารอร่อย ได้สาระผู้บุกเบิกGATE WAY INDOCHINAชำนาญเส้นทางอินโดจีนทางรถยนต์รถไฟเครื่องบินและล่องเรือแม่น้ำโขงเป็นพิเศษ

    พิเศษ!!! รับประทานอาหารกลางวันบริเวณริมเขื่อน

กำหนดการเดินทาง
08-10/14-16 เม.ย.                 ราคา 13,900.-
06-08/20-22  พ.ค.                ราคา 13,900.-
10-12 มิ.ย.                           ราคา 13,900.-
17-19 ก.ค.                           ราคา 13,900.-
12-14 ส.ค.                           ราคา 13,900.-
16-18 ก.ย.                           ราคา 13,900.-
21-23 ต.ค.                        ราคา 14,900.-
18-20 พ.ย.                        ราคา 14,900.-
10-12 ธ.ค.                        ราคา 14,900.-
31 ธ.ค.-02 ม.ค.60              ราคา 14,900.-


KKT02PT ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ 3 วัน (QV)
***โปรแกรมทัวร์***
    เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี   เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCOให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9ธันวาคม 2838ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และเยี่ยมเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมและกราบไหว้พระธาตุหลวง และถ่ายภาพที่อนุสาวรีย์ประตูชัย เที่ยวสบายๆอาหารอร่อยได้สาระผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA  ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน ล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

     พิเศษ!!! บินภายใน 1 เที่ยวบิน ไม่เหนื่อย น่ะค่ะ

กำหนดการเดินทาง
08-10/30-02 เม.ย.                ราคา 17,900.-
15-17 เม.ย.                          ราคา 18,900.-
06-08/20-22  พ.ค.                ราคา 17,900.-
10-12 มิ.ย.                           ราคา 16,900.-
16-18/17-19/18-20 ก.ค.        ราคา 16,900.-
12-14 ส.ค.                           ราคา 16,900.-
09-11 ก.ย.                           ราคา 16,900.-
22-24 ต.ค.                           ราคา 16,900.-
18-20 พ.ย.                           ราคา 16,900.-
03-05/10-12 ธ.ค.                  ราคา 18,900.-
31 ธ.ค.-02 ม.ค. 60                ราคา 18,900.-
01-03 ม.ค. 60                       ราคา 18,900.-


KKT03PT ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน (QV)
***โปรแกรมทัวร์***
   เชิญผู้มีเกียรติสัมผัสบ้านพี่เมืองน้องมรดกโลกหลวงพระบางอดีตเมืองหลวงเก่าซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาประเพณีศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นชมวัดเชียงทองชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชมพระธาตุแตงโมนมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่งชมน้ำตกตาดกวางซีชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานมและเยี่ยมเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมและกราบไหว้พระธาตุหลวง และถ่ายภาพที่อนุสาวรีย์ประตูชัย เที่ยวสบายๆอาหารอร่อยได้สาระผู้บุกเบิกเส้นทางGATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีนทางรถยนต์รถไฟเครื่องบินและล่องเรือแม่น้ำโขงเป็นพิเศษ

กำหนดการเดินทาง
08-10/14-16 เม.ย.                 ราคา 13,900.-
06-07/20-22  พ.ค.                ราคา 13,900.-
10-12 มิ.ย.                           ราคา 13,900.-
17-19 ก.ค.                           ราคา 13,900.-
12-14 ส.ค.                           ราคา 13,900.-
16-18 ก.ย.                           ราคา 13,900.-
21-23 ต.ค.                        ราคา 14,900.-
18-20 พ.ย.                        ราคา 14,900.-
10-12 ธ.ค.                        ราคา 14,900.-
31 ธ.ค.-02 ม.ค.60              ราคา 14,900.-

KT04PT ทัวร์หลวงพระบาง- วังเวียง - เวียงจันทน์ 4 วัน (QV)
***โปรแกรมทัวร์***
   เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี   เดิมชื่อเมืองศรีสัตนาคนหุตมะราชธานีเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCOให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9ธันวาคม 2838ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

 

กำหนดการเดินทาง       
6-9 เม.ย., 8-11 มิย., 23-26 กย.,12-15 สค.                        ท่านละ17,900 บาท
29 เม.ย.-2 พค., 6-8, 20-23 พค., 16-19, 17-20 กค.,            ท่านละ18,900

21-24 ตค., 17-20 พย., 2-5, 9-1
31 ธค.-3 ม.60                                                                   ท่านละ20,900บาท

 

KKT05PT ทัวร์หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ 4 วัน (QV)
***โปรแกรมทัวร์***
    เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี   เดิมชื่อเมืองศรีสัตนาคนหุตมะราชธานีเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCOให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9ธันวาคม 2838ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ที่ยังคงรักษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ ผู้บุกเบิกเส้นทาง GATE WAY INDOCHINA ที่ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

    พิเศษ!!! บินภายใน 1 เที่ยวบิน ไม่เหนื่อย น่ะค่ะ

กำหนดการเดินทาง
13-16 เม.ย.                          ราคา 20,900.-
05-09/19-22  พ.ค.                ราคา 17,900.-
11-14 ส.ค.                           ราคา 17,900.-


Visitors: 10,361